Edukacja wczesnoszkolna kl. II

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE NA KONIEC KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

EDUKACJA POLONISTYCZNA

UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ II:

1) korzysta z informacji:

a) uważnie słucha wypowiedzi nauczycieli, rówieśników i korzysta z przekazywanych informacji,

b) słucha i rozumie polecenia, instrukcje, informacje i objaśnienia również zawarte  w słownikach                               

i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci,

c) czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci oraz wyciąga na ich podstawie wnioski,

d) czyta teksty literackie: wiersze, baśnie, legendy, opowiadania, opisy,

e) doskonali umiejętności poprawnego czytania głośnego, cichego, indywidualnego i zbiorowego,

f) czyta wybrane fragmenty lektur, czasopisma dziecięce, literaturę dziecięcą

g) zna i tworzy następujące formy użytkowe: list, życzenia, zaproszenie, opis (postaci, przedmiotów,

zwierząt) i potrafi z nich korzystać;

2) analizuje i interpretuje teksty kultury:

a) rozpoznaje gatunki literackie: wiersz, opowiadanie, baśń

b) wyodrębnia wydarzenia realne i fantastyczne,

c) określa nastrój wiersza, wskazuje fragmenty humorystyczne, wzruszające, budzące strach, smutne,

d) tworzy plan wydarzeń, porządkuje go i uzupełnia,

e) wyodrębnia w utworze literackim: głównego bohatera, miejsce i czas akcji, narratora, kolejność

wydarzeń,

f) wyraża emocje poprzez ekspresję ustną, ruchową(inscenizacja, drama),plastyczną, muzyczną,

g) czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,

h) przejawia potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką, czyta  wybrane przez siebie i nauczyciela książki,

wypowiada się na ich temat,

i) korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;

3) tworzy wypowiedzi:

a) w formie pisemnej-kilkuzdaniową wypowiedź, list do kolegów i członków rodziny, adresowanie kopert, życzenia, zaproszenie, teksty literackie, opis;

b) dba o kulturę wypowiadania się-poprawnie artykułuje głoski, udziela odpowiedzi ustnej  na pytania,

buduje samodzielne wypowiedzi na określony temat, prezentuje własne zdanie,

c) formułuje zdania pytające, oznajmujące, rozkazujące do tekstu lub wypowiedzi,

d) stosuje formy grzecznościowe odpowiednio do sytuacji, używa słów: przepraszam, proszę, dziękuję, odmawiam, nie zgadzam się,

e) wyraża w formie wypowiedzi ustnej tolerancję w stosunku do innych ludzi, ich wyglądu, pochodzenia, przekonań,

f) wyraża własne emocje i uczucia w formie wypowiedzi ustnej, opisuje uczucia innych ludzi    (słowne wyrażanie empatii),

g) rozwiązuje problemy za pomocą rozmowy, komunikuje się w zespole zadaniowym, wypowiada swoje potrzeby i przekonania,

h) układa i wypowiada zdania nt. różnych przedmiotów, ilustracji,

i) pisze czytelnie i estetycznie(przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną,

j) przepisuje teksty, wyrazy, krótkie zdania, pisze z pamięci i ze słuchu,

k) układa wyrazy z rozsypanek literowych i sylabowych oraz zdania z rozsypanek wyrazowych,

l) porządkuje i zapisuje zdania wg planu wydarzeń,

m) zna i stosuje poznane zasady ortograficzne w zakresie:

pisowni wyrazów wielką literą,
pisowni wyrazów z ,,ó, rz, h, ż, ch wymiennym

pisowni wyrazów z zakończeniami ów, ówka, uje”

dzielenia wyrazów przy przenoszeniu

stosowania znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, pytajnika, wykrzyknika, dwukropka

n) zna i stosuje skróty określonych wyrazów,

o) zna i stosuje poznane zasady gramatyczne w zakresie:

·         rozpoznawania i zapisywania samogłosek i spółgłosek

·         liter i sylab w wyrazie oraz wyrazów w zdaniu, określania ich liczby

·         rozpoznawania zdań pojedynczych-oznajmujących, pytających i rozkazujących

·         rozpoznawania nazw ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy (rzeczowników) oraz określania ich liczby i rodzajów

·         rozpoznawania liczby pojedynczej i mnogiej cnazw czynności (czasowników),

·         istnienia zgodności form czasownika i rzeczownika pod względem liczby

p) rozwija zdanie pojedyncze;

EDUKACJA MATEMATYCZNA

UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ II:

a) liczy w przód i w tył od danej liczby jednościami i dziesiątkami w zakresie 100,

b) zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 100,

c) porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 100,

d) sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania,

e) podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia do 30, sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia,

f) rozwiązuje zadania z treścią i zadania logiczne, rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka,

g) wykonuje obliczenia pieniężne: cena, ilość, wartość i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności,

h) mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości, wysokości przedmiotu oraz odległości(bliżej, dalej), posługuje się jednostkami(centymetr, metr),wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,

i) waży przedmioty, używa określeo-1kg, 2kg, 5 kg,

j) odmierza płyny różnymi miarkami, używa określeń 1litr,

k) odczytuje temperaturę bez posługiwania się liczbami ujemnymi

l) odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I-XII

m) podaje i zapisuje daty,  zna kolejność dni tygodnia i miesięcy, zapisuje daty, wykonuje obliczenia

kalendarzowe w sytuacjach życiowych,

n) odczytuje pełne godziny na zegarze w systemie 12 godzinnym z uwzględnieniem pojęć: po południu, rano, wieczorem; wykonuje proste obliczenia zegarowe, posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta,

o) rozpoznaje i nazywa: koło, kwadrat, prostokąt i trójkąt,

p) rysuje odcinki o podanej długości za pomocą linijki, rozpoznaje linię krzywą, łamaną, prostą i punkt,

r) rysuje drugą połowę figury symetrycznej,

s) tworzy zbiór wg podanej cechy, określa i porównuje liczebność zbiorów, określa część wspólną zbiorów i wyróżnia podzbiory;                                                 

EDUKACJA MUZYCZNA

UCZEO KOŃCZĄCY KLASĘ II:

1)      w zakresie odbioru muzyki:

 a) zna i stosuje rodzaje aktywności muzycznej,

 

 b) śpiewa zbiorowo i indywidualnie ze słuchu,

 

c) gra na instrumentach(tamburyno, bębenek, trójkąt, drewienka)proste tematy rytmiczne oraz

 akompaniamenty do piosenek,

 

d) realizuje gestem, ruchem proste rytmy i wzory  rytmiczne, reaguje ruchem na zmiany tempa,

 dynamiki(maszeruje, biega, podskakuje),

 

e) tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki lub innego tańca ludowego,

 

 f) rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, tempo, dynamikę) i znaki notacji

 muzycznej,

 

g) rozpoznaje wartości nut(półnut, ćwierćnut ,ósemek, pauz)

h) aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy, charakter, rozpoznaje utwory wykonane solo i zespołowo

i) orientuje się w rodzajach instrumentów muzycznych(fortepian, gitara, skrzypce, flet, trąbka, perkusja)

j) rozpoznaje podstawowe formy muzyczne(AB), wskazuje ruchem i gestem ich kolejne części,

2) w zakresie tworzenia muzyki:

a) tworzy proste improwizacje ruchowe do muzyki,

b) tworzy swobodne improwizacje wokalne na podany temat,

c) tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów lub obrazów,

d) rytmizuje teksty, przysłowia, wiersze ze zmianą tempa, dynamiki i intonacji głosu;

EDUKACJA PLASTYCZNA.

 UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ II:

1) w zakresie percepcji sztuki:

a) poznaje dziedzictwo kulturowe najbliższego regionu, zabytki, dzieła sztuki,

b) określa swą przynależność kulturową poprzez kontakt z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczy w życiu kulturalnym środowiska,

c) wypowiada się na temat obserwowanych obiektów, dzieł sztuki,

2) w zakresie ekspresji przez sztukę:

a) podejmuje działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni stosując określone materiały, narzędzia, techniki plastyczne,

b) wykonuje proste projekty w zakresie form przestrzennych(masa solna, glina, mydło), form scenicznych(kukiełki, maskotki, ubrania dla lalek) służących kształtowaniu własnego wizerunku  i otoczenia oraz upowszechniania kultury w środowisku szkolnym,

3) w zakresie recepcji sztuki:

a) rozróżnia dziedziny działalności twórczej człowieka i stosuje związane z nimi terminy: architektura, rzemiosło

artystyczne, sztuki plastyczne, sztuka ludowa,

b) rozpoznaje dzieła architektury i sztuk plastycznych;

EDUKACJA SPOŁECZNA

UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ II:

1) w zakresie tworzenia własnego wizerunku:

a) dostrzega różnice, podobieństwa fizyczne oraz potrafi je określić - wzrost, waga, kolor oczu, włosów, owal twarzy,

b) rozpoznaje i nazywa emocje oraz sposoby właściwego reagowania na nie,

c) poznaje własne możliwości intelektualne, kształtuje w sobie potrzebę ciągłego doskonalenia umysłu, docenia własne zdolności i umiejętności,

d) wyrabia w sobie nawyk dbania o własny wygląd i higienę osobistą,                                                                                                                                                                      

e) kształci w sobie umiejętność oceny własnego postępowania względem siebie, ludzi, zwierząt i przyrody,

f) odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym, nie krzywdzi słabszych  i pomaga

potrzebującym,

2) w zakresie własnego bezpieczeństwa:

a) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole, w domu, na ulicy, podwórku,  ostrożności wobec nieznanych zwierząt,

b) zna zagrożenia ze strony ludzi, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie,

c) zna numery telefonów-pogotowia ratunkowego-999, straży pożarnej-998, policji-997  oraz ogólnopolski  nr alarmowy-112,

d) rozwija w sobie umiejętność otwartego mówienia o problemach, strachu, lękach oraz poznaje możliwości i sposoby ich pokonywania,

3) w zakresie współżycia w rodzinie:

a) zna najbliższą okolicę, jej obiekty, tradycje, wie w jakim regionie mieszka,

b) identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami i zwyczajami, zna obowiązki domowe i je wypełnia, zna i dostrzega prawa i potrzeby członków rodziny, rozumie konieczność dostosowania własnych oczekiwać do zasobów ekonomicznych rodziny,

c) zna imiona i nazwiska członków najbliższej rodziny, wie jakie zawody wykonują, okazuje miłośd i szacunek najbliższym członkom rodziny,

d) wie jak należy się zachować w stosunku do dorosłych, rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami, jest chętny do pomocy,

4) w zakresie współżycia w społeczności szkolnej:

a) zna prawa ucznia i obowiązki( w tym  zasady bycia dobrym kolegą)oraz je respektuje, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach i w życiu klasy,

b) aktywnie uczestniczy w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, kołach zainteresowań, konkursach, olimpiadach,

c) utrzymuje serdeczne kontakty z kolegami przez bycie życzliwym, uprzejmym, miłym, tolerancyjnym, empatycznym oraz udziela wsparcia potrzebującym na miarę własnych możliwości,

5) w zakresie wzmacniania postawy obywatelskiej i proeuropejskiej:

a) zna i utrwala wiadomości nt symboli narodowych-flagi, godła, hymnu, barw narodowych,

b) rozumie pojęcia Unii Europejskiej i znajomość jej symboli, rozróżnia pojęcia-kraj, język, stolica,

c) rozumie pojęcie i zjawisko różnic językowych, kulturowych i tradycji poprzez poznawanie życia dzieci z różnych krajów Europy i świata,

d) rozpoznaje i wymienia osoby szczególnie zasłużone, związane z dziejami Polski czy regionu oraz świata;

EDUKACJA PRZYRODNICZA

UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ II:

1) w zakresie zmian zachodzących w przyrodzie:

a) wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku,

b) poznaje i wymienia pojęcia związane z zagadnieniami przyrodniczymi dnia i nocy, pór roku, nazw

miesięcy, temperatury, opadów atmosferycznych, wiatru, powodzi i jej skutków, zmian atmosferycznych,

2)z zakresu doświadczeń przyrodniczych i umiejętności praktycznych:

a) obserwuje przyrodę, określa pochodzenie ,,darów” przyrody i ich nazewnictwo, wygląd i przeznaczenie,

b) obserwuje pogodę i prowadzi kalendarz pogody, określa skutki ruchu obrotowego Ziemi  ( dłuższe noce, krótsze dni, niższa temperatura),

c) zna budowę termometru i potrafi odczytać temperaturę,

d) odczytuje na mapie fizycznej Polski główne miasta, stolicę i główne rzeki-Wisłę, Odrę, Bug, Wartę,

e) wyróżnia typy krajobrazów: nizinny, górski, nadmorski,                                                 

f) wskazuje na mapie Europy Polskę i państwa z nią sąsiadujące,

g) opisuje życie w wybranych ekosystemach- w lesie, ogrodzie, parku, na łące i w zbiornikach wodnych,

h) zna wpływ przyrody na życie ludzi, zwierząt, i roślin- wpływ światła słonecznego na cykl życia na Ziemi, znaczenie powietrza i wody dla życia,

i) prowadzi działania na rzecz ochrony przyrody- akcja ,,Sprzątanie świata” i obchody ,,Święta Ziemi”, poznaje wiadomości z zakresu segregowania śmieci, recyklingu, oszczędzania wody i elektryczności,

j) rozróżnia i nazywa warzywa i owoce(w tym egzotyczne) oraz ich wartości odżywcze, sposoby ich przechowywania i przetwarzania,

k) wskazuje różnice między sadem, ogrodem, łąką i polem,

l) wie jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek(wypalanie łąk, zaśmiecanie i pożary lasów,

nadmierny hałas)

m) rozróżnia rodzaje lasów i rozpoznaje drzewa po kształcie liści i owocach,

n) poznaje i wymienia mieszkańców polskich lasów oraz sposoby dzikich zwierząt na przetrwanie zimy,

o) obserwuje zmiany w przyrodzie zachodzące w poszczególnych porach roku,

p) poznaje potrzeby zwierząt domowych( ich tryb, sposób odżywiania), zwierząt hodowlanych oraz obowiązki hodowcy wobec zwierząt,

q) rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta egzotyczne, wie jak zachowad się wobec nieznanych i dzikich zwierząt,

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE.

UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ II:

umie obsługiwać komputer:

a) posługuje się myszą i klawiaturą,

b) samodzielnie uruchamia i wyłącza komputer,

c) odtwarza gry komputerowe oraz odczytuje instrukcje tych gier rozwijając swoje zainteresowania,

d) posługuje się niektórymi narzędziami Edytora graficznego: Paint oraz edytora tekstu Word

e) poznaje kalkulator i korzysta z podstawowych funkcji: +,-,x, /,

f) stosuje zasady bezpiecznego korzystania z komputera,

g) tworzy teksty i rysunki,

h) rozpoznaje zagrożenia wynikające z korzystania z komputera na zdrowie emocjonalne i kontakty

społeczne;

ZAJĘCIA TECHNICZNE

UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ II:

a) stosuje zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi technicznych, ostrych i elektrycznych (wyjmowanie wtyczki z gniazda, posługiwanie się mikserem, nożem),

b) stosuje zasady dotyczące utrzymywania higieny podczas pracy,

c) zna rodzaje budowli i ich przeznaczenie(domy, fabryki, budynki gospodarcze, sklepy),

d) zna rodzaje maszyn i urządzeń technicznych użytkowych: pralka, telewizor, radio, robot kuchenny, żelazko, komputer, telefon,

e) zna niektóre wynalazki i ich twórców(telefon, prąd, druk) oraz ich historie: od gęsiego pióra do długopisu, od tary do pralki, od łuczywa do żarówki),

f) rozróżnia materiały i ich wyroby: papiernicze, drewniane, szklane, włókiennicze, naturalne,  z tworzyw sztucznych,

g) potrafi bezpiecznie posługiwać się nożyczkami, zszywaczem, dziurkaczem i zna ich właściwe przeznaczenie,

h) wie jak bezpiecznie poruszać się po drogach i korzystać ze środków komunikacji, wie jak trzeba zachowaćsię w sytuacji wypadku;

WYCHOWANIE FIZYCZNE I EDUKACJA ZDROWOTNA

UCZEŃ KOŃCZĄCY KLASĘ II:

1) w zakresie sprawności fizycznej:

a) realizuje marszobieg 10 minutowy z pokonywaniem naturalnych przeszkód,

b) startuje z różnej pozycji i realizuje biegi sztafetowe,

c) potrafi pełzać i czołgać się pod przeszkodami;

2) w zakresie treningu zdrowotnego:

a) przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,

b) skacze obunóż i jednonóż nad niskimi przeszkodami, i skacze przez skakankę,

c) wykonuje ćwiczenia równoważne na ławeczce,

3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku:

a) posługuje się piłką-rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,

b) bierze udział w zabawach, minigrach i grach w unihokeja, zawodach sportowych, respektując reguły i zasady,

c) wie jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości,

4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:

a) dba o higienę osobistą i czystość odzieży,

b) wie jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,

c) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw,

d) dba o prawidłową postawę,

e) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, posługiwania się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,

f) zna  i potrafi wezwać pomoc, zna telefony alarmowe-999, 998, 997,112;

 

 


A w naszej szkole czas płynie, płynie...
 
Reklama
 
WYSZUKIWARKA
 
Google
POGODA
 
Pogoda Wyrzysk z serwisu
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=