Edukacja wczesnoszkolna kl. III

Wymagania edukacyjne przewidziane do opanowania w klasie III

Edukacja polonistyczna

 

 

 

- uważnie słucha wypowiedzi innych

 

 

 

- wypowiada się w kilku zdaniach na podany temat

 

 

 

- formułuje pytania i odpowiedzi na pytania

 

 

 

- opowiada przebieg wydarzeń

 

 

 

- odgrywa różne scenki rodzajowe

 

 

 

- czyta płynnie, poprawnie i wyraziście

 

 

 

- czyta cicho ze zrozumieniem

 

 

 

- samodzielnie czyta książki, czasopisma dla dzieci

 

 

 

-wskazuje głównego bohatera, czas i miejsce akcji

 

 

 

- wskazuje postaci i wydarzenia realne i fantastyczne

 

 

 

- wygłasza z pamięci wiersze, dialogi i inne teksty

 

 

 

- dba o czytelne, estetyczne pismo

 

 

 

- pisze w odpowiednim tempie

 

 

 

- pisze z pamięci i ze słuchu

 

 

 

- zna  opracowane zasady ortograficzne

 

 

 

-  pisze kilkuzdaniową wypowiedź pisemną: opis, opowiadanie, list, życzenia, zaproszenie, ogłoszenie

 

 

 

- zna alfabet i posługuje się nim

 

 

 

- korzysta ze słowniczka ortograficznego, encyklopedii
  dla dzieci i innych źródeł wiedzy

 

 

 

- rozpoznaje liczbę pojedynczą i mnogą rzeczownika
  i czasownika

 

 

 

-  rozpoznaje czasy czasownika: teraźniejszy, przeszły
   i przyszły

 

 

 

-  rozpoznaje rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki
    w tekście

 

 

 

- wyszukuje słów o znaczeniu podobnym (synonimy)
   i przeciwnym (antonimy)

 

 

 

- tworzy wyrazy pokrewne

 

 

 

- rozwija zdania pojedyncze

 

 

 

 - liczy głoski, litery, sylaby w wyrazach, zdaniach

 

 

 

- rozpoznaje i pisze zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące

 

 

 

- odróżnia wiersz od prozy

 

 

 

- wskazuje wyrazy rymujące się

 

 

 

Edukacja matematyczna

 

 

 

-porównuje dwie liczby w poznanym zakresie (znaki <,>,=)

 

 

 

- sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 20

 

 

 

- zapisuje, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 100 (wskazuje cyfrę dziesiątek i cyfrę jedności)

 

 

 

- zna tabliczkę mnożenia w zakresie 100

 

 

 

- sprawnie dodaje i odejmuje pełnymi dziesiątkami
   w zakresie 100

 

 

 

- dzieli w zakresie 100 i sprawdza dzielenie za pomocą
   mnożenia

 

 

 

-dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 z przekroczeniem
   progu

 

 

 

- liczy kolejno w przód i w tył od podanej liczby

 

 

 

- sprawnie dodaje i odejmuje pełnymi setkami w zakresie 1000

 

 

 

- wskazuje cyfrę jedności, dziesiątek i setek
   w liczbie trzycyfrowej

 

 

 

- rozwiązuje proste zadania tekstowe

 

 

 

- wykonuje proste obliczenia pieniężne

 

 

 

- posługuje się linijką , zna pojęcia milimetr, centymetr, metr, kilometr

 

 

 

- waży przedmioty, zna określenia: kilogram, dekagram, gram

 

 

 

- odmierza płyny (litr, pół litra, ćwierć litra)

 

 

 

- odczytuje temperaturę

 

 

 

- zna znaki rzymskie I-XII , pisze, odczytuje i porządkuje daty

 

 

 

- wykonuje proste obliczenia kalendarzowe

 

 

 

- odczytuje wskazania zegara, zna pojęcia: godzina, pół  godziny, kwadrans, minuta,

 

 

 

- wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny) albo pełne minuty

 

 

 

- oblicza obwody trójkątów, kwadratów, prostokątów

 

 

 

Edukacja społeczna i przyrodnicza

 

 

 

-  wykazuje poczucie przynależności do rodziny, społeczności szkolnej, lokalnej.

 

 

 

- wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób

 

 

 

- szanuje pracę własną i innych; wie, że pieniądze otrzymuje

się za pracę

 

 

 

- rozumie, że trzeba dostosować swoje wymagania
do sytuacji ekonomicznej rodziny.

 

 

 

- zna prawa i obowiązki ucznia, nawiązuje pozytywne kontakty w grupie

 

 

 

- akceptuje różnice między ludźmi, przejawia zachowania

tolerancyjne i szacunek dla odmienności

 

 

 

- potrafi właściwie zachowywać się w sytuacji zagrożenia, zna telefony alarmowe, wie do kogo zwrócić się o pomoc

 

 

 

- zna swoją najbliższą okolicę, nazwę regionu, w którym mieszka; zna tradycje tego regionu

 

 

 

- zna swoją narodowość i symbole narodowe oraz rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

 

 

 

- obserwuje zmiany zachodzące w otaczającej rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, dostrzega przyczyny i skutki, formułuje wnioski.

 

 

 

- wymienia charakterystyczne cechy krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego.

 

 

 

- wskazuje na mapie Polski poznane regiony, większe miasta i rzeki

 

 

 

- wyznacza za pomocą słońca i wskazuje na mapie

 

 

 

- wymienia kilka charakterystycznych i typowych zwierząt dla danego regionu Polski

 

 

 

- obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie oraz dostrzega ich przyczyny i skutki.

 

 

 

- potrafi opisać życie w wybranych ekosystemach (pole, las)

 

 

 


- rozumie konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, również w najbliższej okolicy; podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku

 

 

 

- zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania się

 

 

 

- zna wpływ światła, powietrza i wody na życie ludzi, roślin
  i zwierząt

 

 

 

- dostrzega niebezpieczeństwa związane z: kąpielą, zabawami na śniegu i lodzie, zjawiskami atmosferycznymi (burza, huragan, powódź, śnieżyca).

 

 

 

- wie, że należy być ostrożnym w kontaktach
  z nieznajomymi

 

 

 

Edukacja plastyczna i techniczna

 

 

 

- w swoich pracach plastyczno-technicznych korzysta
 z różnych technik plastycznych, wykorzystuje różnorodne materiały, przybory i narzędzia.

 

 

 

- uwzględnia w swoich pracach: wielkość, kształt, barwę, fakturę.

 

 

 

- przedstawia i wyraża w swoich pracach własne przeżycia, obserwacje, marzenia, wyobrażenia, otaczającą rzeczywistość przyrodniczą i społeczną oraz świat fantazji

 

 

 

- projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe, uwzględniając zasady kompozycji

 

 

 

- rozróżnia dziedziny działalności twórczej człowieka: architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film, telewizja, internet, rzemiosło artystyczne, sztuka ludowa

 

 

 

- orientuje się, w jaki sposób powstały przedmioty codziennego użytku, np. meble.

 

 

 

- rozpoznaje rodzaje środków transportu (samochody, statki, samoloty...).

 

 

 

- rozpoznaje podstawowe narzędzia i przyrządy, rozpoznaje urządzenia informatyczne (komputer, laptop, telefon komórkowy).

 

 

 

- planuje kolejne czynności, dobiera właściwe materiały
 i narzędzia

 

 

 

- potrafi pracować indywidualnie i w zespole, utrzymuje ład
 i porządek w miejscu pracy

 

 

 

- wie, jak bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji
 i poruszać się po drogach (w tym na rowerze)

 

 

 

Edukacja muzyczna

 

 

 

- śpiewa piosenki ze słuchu, indywidualnie i zbiorowo, śpiewa hymn narodowy

 

 

 

- gra proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, łatwe melodie na dostępnych instrumentach

 

 

 

- wykonuje ćwiczenia rytmiczne, uczestniczy w zabawach przy muzyce,  reaguje ruchem na zmianę rytmu i melodii

 

 

 

- słucha utworów muzycznych i niektóre z nich rozpoznaje, rozróżnia dwa podstawowe ludzkie głosy (sopran, bas).

 

 

 

- zna podstawowe kroki i figury wybranych tańców, np., polki, krakowiaka

 

 

 

- swobodnie interpretuje ruchem tematy rytmiczne, piosenki, utwory instrumentalne

 

 

 

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

 

 

 

- poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne i proste układy taneczne

 

 

 

- reaguje ruchem na różne sygnały wzrokowe i dźwiękowe

 

 

 

- pokonuje przeszkody, skacze, biega, czworakuje, pełza się

 

 

 

- wykonuje ćwiczenia kształcące skoczność i zwinność,

 

 

 

- wykonuje przewrót w przód, 

 

 

 

- rzuca i chwyta, kozłuje, odbija i toczy piłkę

 

 

 

- bierze udział w grach i zabawach, zawodach sportowych

 

 

 

- respektuje zasady gier i zabaw oraz podporządkowuje się nim

 

 

 

- właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę

 

 

 

- aktywnie uczestniczy w zajęciach na pływalni

 

 

 

- zna regulamin bezpiecznego zachowania się  na pływalni
i go przestrzega

 

 

 

- dbając o swoje zdrowie suszy włosy po kąpieli w basenie

 

 

 

- dobiera strój odpowiedni do pogody i pory roku

 

 

 

- dba o czystość ciała, prawidłową postawę, zęby, higienę osobistą, czystość odzieży oraz ład i porządek w otoczeniu

 

 

 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych

 

 

 

Zajęcia komputerowe

 

 

 

- stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej

 

 

 

- umie obsługiwać komputer, sprawnie posługuje się myszą
 i klawiaturą

 

 

 

- korzystając ze wskazówek lub samodzielnie uruchamia wskazane programy, korzysta z poznanych opcji w tych programach

 

 

 

- wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy, zdania i krótkie teksty

 

 

 

- wykonuje rysunki za pomocą poznanego edytora grafiki

 

 

 

- stosuje niektóre poznane elementy formatowania tekstu,  np. kopiowanie, usuwanie, pogrubianie

 

 

 

- odtwarza animacje i prezentacje multimedialne

 

 

 

- wyszukuje informacje, korzystając ze wskazanych przez nauczyciela adresów stron internetowych i umie z nich skorzystać

 

 

 

- wie, że z komputera i z internetu trzeba korzystać tak,
 by nie narażać własnego zdrowia i bezpieczeństwa

 

 

 

A w naszej szkole czas płynie, płynie...
 
Reklama
 
WYSZUKIWARKA
 
Google
POGODA
 
Pogoda Wyrzysk z serwisu
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=