Plastyka

Przedmiotowy system oceniania
Regulatorem stopni z przedmiotu plastyka są :

1. Aktywność ucznia na lekcjach i jego osobista ekspresja, gdy tematem zajęć
       jest dyskurs o prezentowanym lub odtwarzanym dziele, z werbalizacją
       osobistych odczuć lub wrażeń. Potwierdzeniem tej aktywności jako cechy
       trwałej może być kontakt interpersonalny ( pytania inspirujące, inicjowanie
       kwestii przez n -la ).
2.Widoczne zainteresowanie ucznia przedmiotem we własnych zajęciach
       pozalekcyjnych :
       - kolekcjonowanie książek, albumów, reprodukcji
       - uczęszczanie na wystawy, do teatru ( w miarę możliwości),
       - zainteresowanie kulturą regionu.
       W procesie pomiaru osiągnięć ucznia, mniejsza jest przydatność efektów
       działalności plastycznej jako wartości relatywnych,
        a także uzależnionych od własnych uzdolnień wrodzonych.
* Regulatorem stopni semestralnych i rocznych będzie widoczne zaangażowanie
   ucznia w działalność twórczą ( plastyczną ) , rzetelność wykonania
   zadania, umiejętność pracy w grupie oraz kultura bycia na lekcji i poza nią.
   ( praca w grupie – dobór własny i przypadkowy ( losowo)).
 
Dwutorowość nauczania : część teoretyczna i praktyczna.
Kontrola i ocena wiadomości i umiejętności edukacyjnych uczniów przebiegać będzie w oparciu o :
- lekcje teoretyczne
- poszukiwanie i prezentowanie informacji z dziedziny plastyki na
 zajęciach lekcyjnych „ 5 łyków dla plastyki ”
- ćwiczenia praktyczne tzw. lekcje twórczości plastycznej,
- wypowiedzi ustne i pisemne np. „ Przedstaw swoją opinię o wybranym dziele
 sztuki”
- konkursy plastyczne,
- wystawy
- prezentowanie efektów uczniowskich w galerii szkolnej,
 w widowiskach, w środowisku lokalnym, w prasie i mediach itp.
- pisanie recenzji, bądź udzielania wypowiedzi ustnej na temat spektakli ,
   widowisk szkolnych i pozaszkolnych
- zaangażowanie uczniów   w zajęcia pozaszkolne ( kółko plastyczne,teatralne), czy inne formy aktywności.
Przedmiot oceny

Ocena
Wiadomości
Umiejętności
Ocena organizacji pracy
        i zaangażowanie
celujący
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bardzo
dobry
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 dobry
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dostateczny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dopuszczający
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
niedostateczny
Uczeń
* w pełni przyswoił wiadomości objęte programem, a nawet je przekracza, uzupełnia informacjami z innych źródeł ( np. znajomość literatury plastycznej, muzycznej oraz dzieł sztuki
i ich twórców; zainteresowanie kulturą regionu i miejscowymi zabytkami)
 
 
 
 
*sprawnie posługuje się jęz. sztuki ( terminologią)
w opisie i interpretacji dzieł sztuki ( plastyka, teatr, muzyka, film itp.)
 
* szczególnie interesuje się sztuką :
kolekcjonuje książki, reprodukcje, nagrania muzyczne- płytotekę itp.; opowiada o … lub pisze recenzje ze spektakli, koncertów, wystaw organizowanych na terenie szkoły i poza ( poszerza
i pogłębia samowiedzę) – założenie teczki „ Interesuję się sztuką”
 
* poszukuje informacji
z dziedziny plastyki 
i muzyki ( pokrewnych dziedzin ) prezentuje je na lekcji tzw. „ 5 łyków dla plastyki , muzyki”; potrafi je przedstawić w interesujący sposób, zaciekawi nimi innych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*w pełni przyswoił wiadomości objęte programem ( postęp
w zdobywaniu wiedzy)
uzupełnione samodzielnie dobranymi lub wskazanymi
przez n-la
lekturami, czasopismami, albumami, płytoteką, nowinkami kulturalnymi
 
 
 
 
* umiejętnie posługuje się terminologią 
w opisie i interpretacji dzieł sztuki ( plastyka, teatr, muzyka, film itp.)
 
* interesuje się sztuką; poszukuje i przedstawia różne informacje z dziedziny sztuki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* przyswoił wiadomości objęte programem 
( umiejętnie uwidacznia je
w ćwiczeniach praktycznych)
 
*   posługuje się terminologią
- w stopniu zadawalającym
w opisie dzieł sztuki
( plastyka, teatr, muzyka, film itp.)
 
 
 
 
*średnio opanował materiał nauczania objęty programem – luki w wiadomościach
o charakterze szczegółowym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ma spore luki
w wiadomościach objętych programem z szansą ich wypełnienia
 ( przy pomocy n –la)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* nie opanował wiadomości nawet w stopniu minimalnym
* twórczo rozwija własne uzdolnienia plast. , muz.                     ( twórczo wokalne, instru-
mentalne, taneczne), aktorskie literackie –
w pracy pozaszkolnej-
 na zajęciach kółka
 muzycznego
 
 
* umiejętnie obcuje
z dziełami sztuki : patrzy, słucha, analizuje, wartościuje i ocenia
 
 
* otwarcie uczestniczy
w dyskusji grupowej
 
* nienaganny w osobistej postawie bycia na lekcji
i poza nią ( np. koncerty, wystawy itp. ) kulturalny ; dba o estetykę
 
*podejmuje się działań innowacyjnych :twórczo wprowadza zmiany
 w życie szkoły
i środowiska
 
* jest otwarty na przejawy twórczości w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki
 
* aktywnie uczestniczy
w konkursach – stara się brać udział w konkursach plast. , przeglądach i festi-walach   piosenki;
w wybranych konkursach szkolnych i poza szkolnych
w ciągu semestru ,
 
 
 
 
 
 
 
* osiąga sukcesy
w konkursach plastycznych, przeglądach i festiwalach piosenki; jest LAUREATEM pozaszkolnych konkursów , festiwali, przeglądów piosenki
 
* udziela się w tworzenie szkolnych spektakli , wystaw, konkursów, koncertów, happeningów, dram, instalacji itp.
 
 
* twórczo rozwija własne uzdolnienia plast. , muz.                     ( wokalne, instru-
mentalne, taneczne), aktorskie literackie
w zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych
 
 
 
* umiejętnie obcuje
z dziełami sztuki : patrzy, słucha, analizuje, wartościuje i ocenia
dzieła plastyczne
 i muzyczne
 
* uczestniczy
w dyskusji grupowej
 
* wykonuje oryginalne prace plastyczne i zadania muzyczne
 
* bierze udział
w konkursach
plast. , przeglądach i festi-walach   piosenki;
w wybranych przez ucznia        ( 3-4)
 
* jest otwarty na przejawy twórczości w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki
* nienaganny w postawie
 
* stosuje elementy zdobytej wiedzy teoretycznej
 w ćwiczeniach
praktycznych
 
 
* za namową n –la uczestniczy w dyskusji
 
* jest otwarty na przejawy twórczości w różnych dziedzinach kultury, sztuki, nauki
 
* kulturalny w obcowaniu
z innymi , popierający estetykę
 
 
 
 
 
* wskazuje zaangażowanie
 w twórczości swobodnej
 
* za namową n – la uczestniczy w dyskusjach
 
* jego wysiłek wkładany w pracę jest dostrzegalny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* bierny podczas dyskusji
 
* w ćwiczeniach, zadaniach nie potrafi zastosować elementów teorii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* wykazuje niechęć i brak zainteresowania przedmiotem
* zawsze wzorowo organizuje swój warsztat pracy
 
*stosuje nietypowe rozwiązania
 
*wykazuje aktywność i zapał twórczy, stawia na osobistą ekspresję a jego dzieła przejawiają wartość artystyczną i estetyczną
 
* jest systematyczny
 i punktualny w oddawaniu prac plastycznych
 i zadań muzycznych
 
* aktywnie uczestniczy
 w życiu szkoły :apele, uroczystości, prowadzenie kroniki szkoły,
wykonywanie dekoracji
 
*w pracy zespołowej jest osobą
z inicjacją , pomysłami, bezkonfliktowy
 
* jest systematyczny, obowiązkowy ,pomysłowy
i nowatorski w operowaniu:
materiałem, narzędziami, przyborami, instrumentami, środkami artystycznego wyrazu, technikami plast.
i muz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zawsze systematyczny
i obowiązkowy
w przygotowaniu warsztatu pracy
 
* sprawnie , samodzielnie
i twórczo wykonuje zadania
w oparciu o :
materiał, narzędzia, instrument, środki artystycznego wyrazu, techniki plastyczne
 
* starannie wykonuje zadania plastyczne i muzyczne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* systematyczny w pracy
 
* samodzielnie wykonuje zdania, ćwiczenia, prace plastyczne i muzyczne
( w sposób zadawalający)
 
* jest staranny
 
*prace oddaje o czasie
 
*dba o swój warsztat pracy
 
 
 
 
* stosuje zasady organizacji pracy, ale mało efektywnie wykorzystuje czas pracy
 
* wykorzystuje wiedzę teoretyczną w ograniczonym stopniu
 
* poprawnie posługuje się
przyborami, narzędziami,
instrumentami, technikami plast. i muz.
 
* wykonuje zdania, ćwiczenia, prace plastyczne
i muzyczne
z uchybieniami technicznymi
i estetycznymi
 
 
 
 
* wykazuje trudność
w organizowaniu warsztatu pracy, musi być kierowany
 
* niesystematyczny
 
* w ćwiczeniach , zadaniach plastycznych i muzycznych niestaranny, prace niezgodne z tematem
 
 
* w minimalnym stopniu potrafi wykorzystać narzędzia, materiał itp.
 i czas pracy
 
* widoczny czasami wysiłek wkładany w pracę na lekcji
 
 
 
 
*jest niesamodzielny, nie potrafi wykorzystać efektywnie czasu na lekcji, nie potrafi organizować sobie pracy
 
*brak warsztatu pracy
 
*pomimo zachęty ze strony   n – la i udostępnienia materiałów, pomocy nie wyraża chęci do pracy
 
* ma lekceważący stosunek do przedmiotu
 
 
 

 
                                                                          nauczyciel – Elżbieta Knioła
WYMAGANIA PROGRAMOWE Z PLASYKI – KLASA IV
                                                                                                       
 
 
LP
 
TEMAT
LEKCJI
 
PODSTAWOWE.
Uczeń:
 
PONADPODSTAWOWE.
Uczeń:
 
METODY I FORMY
PRACY
ZAKRES MATERIAŁU  Z PODRĘCZNIKA            I ZESZYTU ĆWICZEŃ
1.
Lekcja wprowadzająca
- zapoznaje się z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka, podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń i kryteriami oceny;
pogadanka z wyjaśnieniem wątpliwości, praca grupowa;
podręcznik, zeszyt ćwiczeń cz. 1;
2.
Bogactwo kresek. Ćwiczenia rysunkowe.
-stosuje różne narzędzia, uzyskuje różnorodne rodzaje kresek,
- potrafi wymienić różne typy kresek                               i opowiedzieć, czym się charakteryzują,
- stosuje odmienne rodzaje kresek, by przedstawić zróżnicowane (kontrastowe) kształty i pojęcia;
- sporządza notatkę* (typy kresek);
- potrafi opisać, jaki efekt dają poszczególne narzędzia,
- umie uzasadnić wybór narzędzi, którymi wykonał pracę;
analiza ilustracji, odkrywanie, dyskusja, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 6-8, zeszyt ćwiczeń cz.1, ćw. 2 i 4
3.
Zwierzę                   z jaskini.
Rysunek.
- zna pojęcia: prehistoria i sztuka przedhistoryczna,
- wskazuje źródła wiedzy o sztuce prehistorii,
- wie, na jakich terenach znaleziono najsłynniejsze zabytki sztuki przedhistorycznej,
- zna tematy przedstawień historycznych malowideł naskalnych,
- w fotografiach dzieł prehistorycznych dostrzega środki wyrazu plastycznego (kreski, kropki, kontur),
- wykonuje rysunek konturowy zwierzęcia,                 w którym nawiązuje do cech malarstwa paleolitu,
sporządza notatkę* w formie osi czasu;
- rozumie znaczenie sztuki prehistorycznej jako ważnego źródła poznania przeszłości,
- zna dominującą funkcję sztuki prehistorycznej (magiczno-kultowa),
- potrafi opisać środki wyrazu stosowane przez artystów prehistorycznych,
- wie, jak w czasach prehistorycznych uzyskiwano farby;
praca z tekstem przedstawionym, analiza ilustracji, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 70-75, zeszyt ćwiczeń cz. 1, zestaw Sztuka przedhistoryczna;
4.
Przedhistoryczny magiczny krąg.
Makieta
- wie, gdzie znajduje się najsłynniejszy kamienny krąg z epoki neolitu,
- potrafi podać podstawowe wiadomości na temat Biskupina,
- w grupie wykonuje makietę Świątyni Słońca          w Stonehenge, wykorzystując materiały naturalne (np. małe podłużne kamienie);
- potrafi opowiedzieć o rozwoju i przejawach architektury prehistorycznej (jaskinie, ziemianki, domy drewniane, osady, grody obronne, cmentarze, sanktuaria),
- w twórczy sposób uczestniczy w pracy grupy;
praca z tekstem przedstawionym, analiza ilustracji, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca grupowa;
podręcznik s. 70-75, zeszyt ćwiczeń cz. 1, zestaw Sztuka przedhistoryczna;
5.
Prehistoryczne naczynie
- potrafi wymienić pierwsze przedmioty codziennego użytku stworzone przez człowieka (narzędzia, broń naczynia, ozdoby),
- zna pojęcie ceramika,
- z gliny lub plasteliny wykonuje przedmiot inspirowany sztuką prehistoryczną (np. naczynie), zdobi je prostym, powtarzającym się wzorem prehistorycznym dla wyrobów ceramicznych,
- na zakończenie zajęć o sztuce prehistorycznej sporządza notatkę* (zabytki sztuki prehistorycznej);
- w zamieszczonych w podręczniku fotografiach prehistorycznych przedmiotów codziennego użytku dostrzega wyraz ludzkiej potrzeby piękna;
praca z tekstem przedstawionym, odkrywanie, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 65, 70-75, zeszyt ćwiczeń cz. 1, zestaw Sztuka przedhistoryczna;
6.
Jedno dzieło
w wielu egzemplarzach. Grafika
- zna pojęcie grafika,
- rozumie, że każda z odbitek graficznych jest dziełem sztuki,
- potrafi wymienić podstawowe techniki graficzne: druk wypukły, druk wklęsły, druk płaski,
- dostrzega dwustopniowość procesu tworzenia dzieła graficznego,
- tworzy prostą grafikę metodą druku wypukłego (potrafi wykonać matrycę),
- sporządza notatkę* (techniki graficzne);
- zna pojecie matryca,
- potrafi wymienić materiały, z których wykonuje się matryce graficzne (drewno, linoleum, miedziane blachy, kamienie) oraz sposoby tworzenia grafik w zależności od używalnego materiału (wycinanie rylcem, igłą, trawienie, pokrywanie farbą),
- potrafi omówić swoją pracę, przedstawiając kolejność wykonywanych czynności;
praca z tekstem przedstawionym, analiza ilustracji, odkrywanie, dyskusja, ćwiczenia  z korektą nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 9-14, zeszyt ćwiczeń cz. 1, ćw. 7;
7.
Projekt kartki pocztowej. Druk wypukły
- zna pojecie druk wypukły,
- stosuje technikę druku wypukłego w kompozycji kartki pocztowej,
- potrafi wymienić techniki druku wypukłego: drzeworyt, linory, gipsoryt
- sporządza notatkę* (techniki druku wypukłego);
- wie, na czym polega druk wypukły, potrafi opisać proces powstawania odbitki w tej technice,
- rozumie i wyjaśnia znaczenie symboli występujących w schemacie;
praca z tekstem przedstawionym, analiza ilustracji, odkrywanie, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 9-10, (zeszyt ćwiczeń cz. 1, ćw. 7);
8.
Osobiste zaproszenie–moja dłoń matrycą graficzną.
Druk wklęsły
- zna pojecie druk wklęsły,
- wykonuje odbitkę z pokrytej farbą dłoni,                 z odbitki komponuje zaproszenia,
- potrafi wyjaśnić, które części dłoni zostawiły ślad na papierze i dlaczego tak się stało,
- zna nazwy rodzajów druku wklęsłego: miedzioryt, akwaforta,
- sporządza notatkę* (techniki druku wklęsłego);
 
- potrafi wyjaśnić, na czym polega druk wklęsły i opisać proces powstawania odbitki w tej technice,
- rozumie i wyjaśnia znaczenie symboli występujących w schemacie,
- umie wskazać różnice i podobieństwa druku wypukłego i wklęsłego;
praca z tekstem przedstawionym, analiza ilustracji, odkrywanie, dyskusja, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca w parach;
podręcznik s. 10-11, zeszyt ćwiczeń cz. 1, ćw. 6;
9.
Druk płaski na dwa sposoby.
Monotypia
- zna pojęcie druk płaski,
- wie, czym jest litografia i monotypie,
- wykonuje odbitkę technice druku płaskiego, wybierając jeden z wariantów matrycy (pokrywając powierzchnię równomierną warstwą farby i rysując dowolne kształty patykiem lub wykonując rysunek pędzelkiem na czystej powierzchni),
- potrafi omówić sposób wykonania odbitki i zależny od niego efekt,
- sporządza notatkę* (techniki druku płaskiego);
- potrafi wyjaśnić, na czym polega druk płaski i opisać proces powstawania odbitki w tej technice,
- wskazuje różnice i podobieństwa druku wypukłego, wklęsłego i płaskiego,
- w twórczy sposób wykonuje swoją monotypię,
- szerzej wyjaśnia pojęcia: litografia                          i monotypia,
- umie uzasadnić określenie grafika w jednej odbitce;
praca z tekstem przedstawionym, analiza ilustracji, odkrywanie, dyskusja, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca   w parach;
podręcznik s. 9-13;
10.
Drzewa na wzgórzu. Frotaż
- zna pojęcie frotaż (przecierka),
- techniką przecierki wykonuje odbitki różnych chropowatych powierzchni,
- wykonuje frotaż z samodzielnie stworzonej kompozycji (np. z liści i kształtów wyciętych               z tkaniny);
- proponuje ciekawą koncepcję kolorystyczną wykonywanego frotażu;
praca z tekstem przedstawionym, analiza ilustracji, odkrywanie, dyskusja, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 13-14, zeszyt ćwiczeń cz. 1, ćw. 8;
11.
Ziggurat z Ur.
Model przestrzenny
- potrafi podać podstawowe informacje na temat Mezopotamii (położenie geograficzne, czas rozkwitu sztuki),
- wie, co oznacza nazwa Mezopotamia,
- umie wymienić przykłady zabytków architektury Mezopotamii,
- wie, czym był ziggurat,
- inspirując się ilustracją z podręcznika, tworzy           z plasteliny model zigguratu,
- wie, co przedstawiają najsłynniejsze płaskorzeźby mezopotamskie
- sporządza notatkę* (państwa Mezopotamii);
- potrafi krótko omówić rzeźbę i architekturę Mezopotamii,
- wie, jakie państwa istnieją dziś na terenach starożytnej Mezopotamii,
- dostrzega dominującą funkcję sztuki (służba władzy),
- umie wyjaśnić, dlaczego zabytki architektury Mezopotamii nie zachowały się do dziś,
- przedstawia ciekawą koncepcję przestrzenną modelu świątyni;
praca z tekstem przedstawionym, analiza ilustracji, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca grupowa (w parach);
podręcznik s. 76-79, zeszyt ćwiczeń cz. 1, zestaw sztuka Mezopotamii;
12.
Demon Lamassu – strażnik pałacu Sargona.
- potrafi omówić cechy rzeźby i płaskorzeźby Mezopotamii,
- umie wymienić przykłady zabytków rzeźby Międzyrzecza
- zna tematy przedstawień rzeźbiarskich,
- posługując się wybraną techniką (rysunek, malarstwo), przedstawia swoją wersję strażnika pałacu,
- umie uzasadnić dobór techniki do tematu,
- sporządza notatkę* (sztuka Mezopotamii);
- umie opisać cechy reliefów Mezopotamii, które stanowią o ich artyzmie,
- przedstawia twórczą interpretację tematu,
- potrafi omówić podobieństwa i różnice swojej pracy i jej pierwowzoru;
praca z tekstem przedstawionym, analiza ilustracji, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 76-79, zeszyt ćwiczeń cz. 1, zestaw sztuka Mezopotamii;
13.
Tęczowy szalik na niepogodę. Barwy podstawowe           i pochodne, malarstwo.
- zna i potrafi wskazać barwy podstawowe: żółty, czerwony, niebieski,
- umie wskazać, gdzie w przyrodzie występują barwy czyste,
- posługując się barwami podstawowymi uzyskuje pochodne,
- potrafi wyjaśnić, na czym polega proces otrzymywania barw pochodnych z podstawowych,
- tworzy projekt szalika, używając wyłącznie barw czystych; podstawowych i pochodnych,
- sporządza notatkę* dobierając odpowiednie kolory kredek do nazw barw (terminy: barwy czyste; podstawowe, pochodne);
- potrafi wyjaśnić pojęcia: barwy czyste, barwy podstawowe, barwy pochodne,
- w reprodukcjach dzieł malarstwa zamieszczonych w podręczniku odnajduje barwy podstawowe i pochodne i określa je,
- rozumie i wyjaśnia znaczenie symboli występujących w schemacie,
- przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną projektu szalika;
praca z tekstem przedstawionym, analiza ilustracji, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 15, zeszyt ćwiczeń cz. 1, ćw. 9;
14.
Wybieram temat i parę barw. Wydzieranka
- z zaproponowanych w podręczniku (s. 16) tematów wybiera jeden i dobiera parę barw podstawowych do jego realizacji,
- stosując wybraną parę barw podstawowych              w różnych proporcjach, uzyskuje bogactwo kolorów i odcieni,
- realizuje temat techniką wydzieranki;
- przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną wydzieranki,
- potrafi uzasadnić wybrany przez siebie sposób wykonania zadania (dobraną do tematu parę barw);
odkrywanie, dyskusja, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 15-16, zeszyt ćwiczeń cz. 1, ćw. 10;
15.
Starożytne miasto egipskie. Makieta budowli
- potrafi podać podstaw0owe informacje na temat starożytnego Egiptu (położenie geograficzne, rola Nilu, hierarchia społeczna, okres rozwoju sztuki),
- umie wymienić najbardziej znane zabytki architektury egipskiej,
- wie jak wyglądały i jaką funkcję pełniły piramidy i pylony,
- inspirując się fotografami z podręcznika, wykona makietę wybranej budowli egipskiej (piramida, pylon),
- sporządza notatkę* (oś czasu)
- dostrzega dominującą funkcję sztuki egipskiej (podporządkowane idei wiecznego trwania),
- prezentuje swoją kompozycję                              z wykorzystaniem zdobytej wiedzy o sztuce egipskiej,
- potrafi opisać zasady, według których budowano świątynie, i wymienić elementy wchodzące w skład kompleksów sakralnych (Aleja Sfinksów, pylony, dziedziniec, „las kolumn”, Sala Świętej barki itp.);
praca z tekstem przedstawionym, analiza ilustracji, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca grupowa;
podręcznik s. 80-85, zeszyt ćwiczeń cz. 1, zestaw Sztuka starożytnego Egiptu;
16.
Sarkofag egipski
- umie podać przykłady dzieł sztuki egipskiej,
- potrafi krótko opisać cechy rzeźby i płaskorzeźby egipskiej,
- wie, czym są: sfinks, sarkofag, kolosy Memnona,
- wycina z kartonu kształt egipskiego sarkofagu            i zdobi go wzorami w stylu sztuki starożytnego Egiptu,
- sporządza notatkę* (zabytki sztuki egipskiej);
- w przykładach rzeźb i płaskorzeźb zamieszczonych w podręczniku i zeszycie ćwiczeń dostrzega wyraz stosunków społecznych panujących w starożytnym Egipcie,
- dostrzega związki sztuki egipskiej z religią,
- w twórczy sposób wykonuje i prezentuje pracę;
praca z tekstem przedstawionym, ekspozycja, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 80-85, zeszyt ćwiczeń cz. 1, zestaw Sztuka starożytnego Egiptu;
17.
Ufoludki w lesie lub Mieszkańcy wulkanu. Barwy ciepłe i zimne, malarstwo
- rozumie podział barw na ciepłe i zimne,
- zna pojęcie gama kolorystyczna, rozumie, co oznacza, że jest ona szeroka lub wąska,
- w ilustracjach zamieszczonych w podręczniku potrafi wskazać gamy barw ciepłych i zimnych,
- ilustruje wydarzenie fantastyczne, używając wybranej gamy kolorystycznej,
- sporządza notatkę*, dobierając odpowiednie kredki (terminy: barwy ciepłe, barwy zimne, gamy kolorystyczne);
- w twórczy sposób wykonuje pracę plastyczną,
- przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną;
praca z tekstem przedstawionym, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 19, zeszyt ćwiczeń cz. 1, ćw. 11 i 12;
18.
Akcent kolorystyczny. Wzór na poduszkę
- zna pojecie akcent kolorystyczny
- potrafi wskazać akcent kolorystyczny                     w reprodukcjach dzieł malarskich zamieszczonych w podręczniku,
- wie, co to jest tonacja,
- produkuje wzór kolorystyczny poduszki, dobierając do gamy zimnej ciepły akcent kolorystyczny lub odwrotnie – do gamy ciepłej akcent zimny,
- różnicuje odcienie barw,
- sporządza notatkę* (terminy: gama kolorystyczna wąska, szeroka, tonacja);
- potrafi omówić rolę, jaką odgrywa akcent kolorystyczny w dziele malarskim,
- przedstawia ciekawą koncepcję kolorystyczną,
- w pracach kolegów wskazuje najciekawsze akcenty kolorystyczne;
analiza ilustracji, odkrywanie, dyskusja, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 19-22, zeszyt ćwiczeń cz. 1, ćw. 12;
19.
Wąska gama barw z akcentem kolorystycznym.
Rysunek pastelami
- wybiera temat pracy (Miasto słońca, Pieśń oceanu, Żabi koncert, Apetyt na czereśnie, Lot           w przestworzach, Skarby jesieni) i ustala wąską gamę kolorystyczną, którą wykorzysta,
- dobiera przeciwstawny akcent kolorystyczny, zachowując logikę kompozycji;
- potrafi opisać różnicę pomiędzy oddziaływaniem gam wąskich i szerokich,
- w  pracy plastycznej prezentuje bogactwo tonów i odcieni;
praca z tekstem przedstawionym, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 19-22,
20.
Sztuka starożytnej Grecji. Świątynia grecka. Schemat
- potrafi podać podstawowe informacje na temat starożytnej Grecji (położenie geograficzne, czas rozkwitu kultury i sztuki, religia)
- umie wyjaśnić pojęcie okres klasyczny,
- zna typy architektury greckiej (sakralna                        i świecka) i ich przykłady (świątynie, teatry, stadiony),
- potrafi wymienić i krótko scharakteryzować porządki architektoniczne,
- rozumie znaczenie symboli występujących                 w schemacie świątyni i kolumn,
- przerysowuje schemat świątyni, stara się uchwycić cechy architektury greckiej,
- sporządza notatkę* (architektura grecka)
- rozumie znaczenie sztuki greckiej dla epok późniejszych i całego kontynentu,
- dostrzega dominującą funkcję sztuki greckiej (społeczna, poszukiwanie ideału piękna),
- potrafi omówić poznane zabytki architektury greckiej
- umie syntetycznie określić różnice                  w porządkach architektury greckiej;
praca z tekstem przewodnim, analiza ilustracji, ćwiczenia     z korektą nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 86-89, zeszyt ćwiczeń cz. 1, zestaw Sztuka starożytnego Egiptu;
21.
Ceramika grecka
- wie, jaką nazwę noszą naczynia gliniane, na których zachowało się malarstwo greckie,
- zna dwa sposoby zdobienia waz greckich
- wykonuje projekt zdobienia wazy kolorem czerwonym i czarnym, inspirując się fotografią           w podręczniku,
- sporządza notatkę* (ceramika grecka);
- potrafi omówić greckie malarstwo wazowe              i przeznaczenie ceramiki greckiej,
- w twórczy sposób wykonuje projekt wazy
praca z tekstem przewodnim, analiza ilustracji, ćwiczenia  z korektą nauczyciela, praca indywidualna 
i grupowa;
podręcznik s. 86-91, zeszyt ćwiczeń cz. 1, zestaw Sztuka starożytnego Egiptu;
22.
Plamy o różnej fakturze. Malarstwo
- zna pojęcie faktura
- z podanych tematów (Zwierzęta w dżungli, Zakupy w hipermarkecie, Deszczowy poranek, Stragany z kwiatami, taniec na lodzie) wybiera dwa do realizacji
- wykonuje dwie prace malarskie o odmiennych fakturach (miękkim pędzelkiem i akwarelą, twardym, płaskim pędzelkiem i plakatówką, gęstą plakatówką i patyczkiem lub nożykiem),
- potrafi porównać i opisać powierzchnie namalowanych plam w obu pracach,
- sporządza notatkę*, (czym mogą różnić się plamy);
- w reprodukcjach dzieł malarstwa zamieszczonych w podręczniku wskazuje różnice w plamach i omawia je,
- określa fakturę jako sposób położenia farby od którego zależy powierzchnia plamy;
analiza ilustracji, odkrywanie, dyskusja, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 26-30,
23.
Kontrast plam, konturów                   i sylwetek
- umie znaleźć w swoim otoczeniu kształty, których kontury łatwo określić (są „gładkie”), i kształty, których kontury są postrzępione, puszyste, miękkie,
- rozumie pojęcie kontrastu,
- tworzy wycinankę/wydzierankę zawierającą jak najwięcej kontrastów – kształtów, barw, konturów;
- potrafi wskazać i omówić rodzaje kontrastów w przyrodzie i w malarstwie,
- przedstawia ciekawą propozycję wycinanki/wydzieranki, nadaje jej niebanalny tytuł;
analiza ilustracji, odkrywanie, dyskusja, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca indywidualna
podręcznik s. 26-30, zeszyt ćwiczeń cz. 1, ćw. 13;
24.
Barwne rytmy.
Płaskorzeźba
- rozumie pojęcie rytmu, wiąże je z różnymi dziedzinami sztuki (muzyką, poezją, architekturą),
- potrafi znaleźć zjawisko rytmu w naturze                     i reprodukcjach dzieł sztuki zamieszczonych                w podręczniku,
- tworzy kompozycję rytmiczną (płaskorzeźbę                z plasteliny),
- dba, by rytm był związany z logiką kompozycji;
- rozumie potrzebę urozmaicenia rytmu                       i unikania monotonii,
- w pracy plastycznej podkreśla kolorem rytmiczność układu,
- wskazuje sposób wykorzystania stworzonej przez siebie kompozycji rytmicznej;
praca z tekstem przedstawionym, ekspozycja, odkrywanie, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 39-40,
25.
Sztuka starożytnego Rzymu
- potrafi podać podstawowe informacje na temat starożytnego Rzymu (zakres terytorialny imperium, podboje, okres największej świetności     i rozwoju sztuki),
- wie, że artyści rzymscy czerpali z osiągnięć sztuki greckiej,
- potrafi opisać bryłę świątyni rzymskiej,
- potrafi wymienić typy budowli użyteczności publicznej (bazyliki, termy, akwedukty),
- wykonuje formę przestrzenną Koloseum,
- dostrzega rytm w kompozycji pięter,
- sporządza notatkę*, (architektura starożytnego Rzymu);
- rozumie znaczenie kultury i sztuki rzymskiej dla późniejszych epok i całego kontynentu,
- dostrzega dominującą funkcję sztuki rzymskiej; wzmacnianie państwowości,
- wie, na czym polegają wpływy sztuki greckiej na rzymską,
- potrafi scharakteryzować zabytki architektury rzymskiej,
- omawia funkcję łuku jako nowego rozwiązania konstytucyjnego,
- potrafi wyjaśnić przeznaczenie bazyliki rzymskiej, amfiteatrów, akweduktów i term;
praca z tekstem przedstawionym, ekspozycja, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 92-97, zeszyt ćwiczeń cz. 1, zestaw Sztuka starożytnego Rzymu;
26.
Rzymskie budowle. Koloseum – model z papieru
- potrafi wymienić tematykę rzeźby rzymskiej i jej rodzaje: portrety obywateli, posągi (także konne) władców, kolumny,
- umie objaśnić, na czym polegało nowatorstwo realistycznej rzeźby rzymskiej,
- wie, gdzie znaleziono zachowane dzieła malarstwa ściennego,
- potrafi podać tematykę malarstwa rzymskiego,
- wykonuje rysunek przedstawiający ulicę starożytnego Rzymu, ujmujący wybrane dzieła           z poznanych dzieł sztuki (np. dom z fragmentem malarstwa ściennego, portret rzeźbiarski Rzymianina, łuk triumfalny, kolumny itd.),
- sporządza notatkę* (sztuka starożytnego Rzymu);
- umie wskazać elementy odróżniające rzeźbę rzymską od greckiej,
- potrafi omówić cechy rzymskiego malarstwa ściennego, zna historię miast odkrytych spod lawy i popiołów Wezuwiusza,
- potrafi opowiedzieć, jak mieszkali starożytni Rzymianie,
- w zamieszczonych w podręczniku fotografiach, zabytków architektury wskazuje łuki i sklepienia,
-w  sposób twórczy wykonuje pracę plastyczną, potrafi zawrzeć w niej najważniejsze cechy sztuki rzymskiej;
ekspozycja, analiza ilustracji, odkrywanie, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 92-97, zeszyt ćwiczeń cz. 1, zestaw Sztuka starożytnego Rzymu;
27.
Po obu stronach tyle samo. Kompozycja symetryczna
- zna pojęcie symetrii,
- potrafi wyjaśnić, na czym polega kompozycja symetryczna,
- potrafi wskazać przykłady symetrii w naturze,
- wśród zamieszczonych w podręczniku reprodukcji dzieł sztuki znajduje zbudowane zgodnie z zasadą symetrii,
- w technice wycinanki wykonuje pracę, zawierającą kompozycję symetryczną;
 
- wie, że kompozycja symetryczna jest kompozycją idealnie zrównoważoną,
- rozumie, że w przypadku malarstwa symetria polega na podobieństwie, nie identyczności obu stron kompozycji;
praca z tekstem przewodnim, analiza ilustracji, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca indywidualna;
 
28.
Model kościoła romańskiego
- potrafi podać podstawowe wiadomości na temat epoki średniowiecza (nazwa, czas trwania, zasięg, style w sztuce),
- zna pojęcia: średniowiecze, sztuka romańska, sztuka gotycka, kościół, zamek, ratusz,
- wie, jakie budowle powstały w epoce średniowiecza,
- potrafi wymienić bryły, z których zbudowany jest kościół romański (prostopadłościany, graniastosłupy, ostrosłupy, stożki, walce),
- zna elementy kościoła romańskiego (nawa, kolebki, sklepienie krzyżowe, łuk półkulisty),
- umie scharakteryzować okno romańskie,
- z prostych brył (ulepionych z gliny, plasteliny) konstruuje model kościoła romańskiego,
- sporządza notatkę* (oś czasu, elementy kościoła romańskiego);
- dostrzega dominantę sztuki średniowiecza – funkcję religijną,
- potrafi wskazać elementy kościoła romańskiego (np. na fotografii kolegiaty               w Tumie pod Łęczycą),
- potrafi omówić zasadę konstrukcji kościoła romańskiego,
- w pracy plastycznej potrafi zawrzeć najważniejsze cechy architektury romańskiej;
praca z tekstem przewodnim, analiza ilustracji, ćwiczenia bez korekty nauczyciela, praca grupowa;
podręcznik s. 98-105, zeszyt ćwiczeń cz. 1, zestaw Sztuka średniowiecza. Styl romański;
29.
Fasada katedry gotyckiej. Wycinanka
- potrafi omówić różnice pomiędzy kościołem romańskim a gotyckim,
- zna pojęcia: filar, żebro, sklepienie krzyżowo-żebrowe, rozeta, witraż,
- umie opisać okno gotyckie,
- posiłkując się zdjęciem katedry w Chartres, wykonuje wycinankę przedstawiającą fasadę katedry,
- dostrzega symetrię w swojej pracy,
- sporządza notatkę* (elementy kościoła gotyckiego);
- potrafi wyjaśnić, na czym polegały osiągnięcia architektury gotyku: system filarowo-żebrowy, łuk ostry, sklepienie krzyżowo-żebrowe, witraż,
- wie, jakie znaczenie miało wprowadzenie nowych zasad budownictwa (konstrukcja bryły opartej na szkielecie wewnętrznym),
- w pracy plastycznej przedstawia najważniejsze cechy architektury gotyckiej;
praca z tekstem przewodnim, analiza ilustracji, ćwiczenia  z korektą nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 98-105, ćwiczeń cz. 1, zestaw Sztuka średniowiecza. Stul gotycki;
30.
Rycerz i dama. Rzeźba średniowieczna
- wie, że rzeźba średniowieczna związana była                z kościołem,
- potrafi określić tematykę rzeźby średniowiecznej (sceny z Pisma Świętego, diabły, anioły, zwierzęta, rośliny, postacie świeckich zasłużonych dla kościoła),
- zna pojęcia: portal, płaskorzeźba, tympanom, ołtarz,
- na podstawie ilustracji (z podręcznika lub innych źródeł) lepi figurkę średniowiecznego rycerza lub średniowiecznej damy, starając się zawrzeć w tej pracy najważniejsze cechy rzeźby średniowiecza,
- potrafi wymienić i krótko omówić dwa najsłynniejsze zabytki sztuki rzeźbiarskiej znajdujące się w Polsce – Drzwi Gnieźnieńskie              i Ołtarz Mariacki
- sporządza notatkę* (sztuka średniowiecza);
- rozumie, że rzeźba pełniła w średniowieczu funkcję służebną wobec religii,,
- przedstawia ciekawą koncepcję rzeźby inspirowanej średniowieczną;
 
praca z tekstem przewodnim, ekspozycja, ćwiczenia z korektą nauczyciela, praca indywidualna;
podręcznik s. 98-105, ćwiczeń cz. 1, zestaw Sztuka średniowiecza;
31.
Instytucje
i formy upowszechniania sztuki
- potrafi swoimi słowami wyjaśnić termin upowszechnianie sztuki,
- potrafi powiedzieć gdzie można oglądać dzieła sztuki,
- zna formy obcowania ze sztuką,
- umie wymienić instytucje upowszechniające sztukę,
- potrafi wskazać formy upowszechniania sztuki,
- sporządza notatki* (instytucje i formy upowszechniania sztuki);
- potrafi omówić funkcję, jaką pełnią instytucje upowszechniania sztuki,
- rozumie pojęcia: twórca i odbiorca sztuki,
- rozumie potrzebę kontaktu z dziełami sztuki,
- dostrzega formy upowszechniania sztuki            w swoim regionie,
- wyraża własne opinie na temat instytucji                  i form upowszechniania sztuki i próbuje je uzasadnić,
- wypowiada się na temat związków kultury polskiej z innymi kręgami kulturowymi;
dyskusja
podręcznik.
 
 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A w naszej szkole czas płynie, płynie...
 
Reklama
 
WYSZUKIWARKA
 
Google
POGODA
 
Pogoda Wyrzysk z serwisu
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=